1 Temmuz 2017 Cumartesi

Defans ve Sinyalizasyon

görsel. pinterest
***
Vampire Waltz Music - Tonight Ve' Dance (Masquerade)
***
Dünyanın en güçlü kişisi de olsan,
her zaman yenik düşersin.
Oscar Wilde
***
ÇOK GÜZEL
Durma artık burada uysal âşık!
Aydınlık  milinin yatağında.
Bilemiyoruz belki de meşe o ağacın adı,
Anlayamıyoruz var olduğumuzu gölgesinde
                                   ağırbaşlılığının.
Veda geliyor şimdi, öğretmek için
sergilenmeyi, uçuşan geriye dönen
                                    vakitte.

Kime, kime gönderiyor incelen yapraklarını
yüzün, kavisin beyaz yanağıyla?

Bu aklıkta, minarem mavi benim.
Işığım denize kayıyor, bir sayıklama
izleğiyle, bir zamanlar pay verdiğimiz
                                   insanlığa!
Nilgün MARMARA
***

BRİÇTE  DEFANS

SİNYALİZASYON
Briç oyununda ilk kartın atak edilmesiyle birlikte, ortaklar arasında sinyalizasyon (Apel-Legal işaretleşme) başlar ve oyun süresince devam eder. Çok çeşitli apel sistemleri vardır. Her ortaklık kendi apel sistemini oluşturabilir. Briç dünyasında yaygın olarak kullanılan yöntem Romen apel sistemidir. Hem ataklarda hem de defoslarda aynı şekilde kullanılabilir. Bir diğer cazip tarafı ise bir defada birden fazla apel verilebilir.

ROMAN DISCARDS (Odd/Even Discards)
Diskart (Defos), Elde oynanan renkte kart bulunmaması halinde başka bir renkte kart verilmesi (koz haricinde) durumudur. Roman anlaşması şu temellere dayanır;
a- Tek sayılı (3,5,7,9) kart defos edilmesi bu renkte cesaret verir. Partnere iletilen mesaj, (ortak el tuttuğun zaman bu rengi gel).
b- Küçük çift sayılı (2,4) kart defos edilmesi, kalan renklerden küçüğünü ister. (koz haricindeki)
c- Büyük çift sayılı kart defos edilmesi, kalan renklerden büyüğünü ister. (Koz haricindeki

Defoslarda kullanılan bu yöntem ortağın (A) atağında da  kullanılabilir.
Ortağın As atağına, tutum apeli (Attiude) ve tercih apeli (suit Preference) birlikte verilir.
a- Ortağın atağına karşı, tek sayılı kart verilmesi (3,5,7,9) ‘’Beğendim, bu renge devam et’’ anlamını taşır.
b- Küçük çift sayılı kart verilmesi (2,4) ‘’Beğenmedim, bu rengi gelme, koz haricindeki kalan renklerden küçüğünü gel’’  anlamındadır.
c -Büyük çift sayılı kart verilmesi (8,10) ‘’Beğenmedim, bu rengi gelme, koz haricindeki kalan renklerden büyüğünü gel’’ manasındadır.

Hem ataklarda, hem de defoslarda 6’lı tarafsız karttır. Bu kart herhangi bir tercihi olmadığını bildirir.

As Atağı dışındaki ataklara verilen apeller:
Ortağın Rua atağına, sayı apeli (Count) verilir. Atak edilen rengin elimizde çift sayıda veya tek sayıda olduğu bildirilir.
a- Ortağın (R) atağına çift sayılı kart verilmesi, atak renginin elimizde çift sayıda olduğunu bildirir. (2 kartlı, 4 kartlı v.b)
b- Ortağın (R) atağına tek sayılı kart verilmesi, atak renginin elimizde tek sayıda olduğunu bildirir. (3 kartlı, 5 kartlı v.b)
            
Not 1: NT oyunlarında elimizde (A) varsa ortağın Rua sı As ile ezilerek aynı renk dönülür. As yoksa sayı apeli verilir.
            
Not 2: Ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak çift sayılı kart yerine büyük markalı kart, tek sayılı kart yerinede küçük markalı kart kullanılabilir.
a. Ortağın (A) veya (R) atağına karşı onör verilmesi, verilen onörün bir altındaki diğer onörün bizde olduğunu gösterir. Örneğin (D) vermişsek (V) bizdedir.
b. Ortağın küçük kart atağına karşı, elimizde sıralı onör varsa küçüğünü koyarız. Buradaki amacımız ortağımıza verilen onörün bir üstündeki onörün bizde olduğu mesajını vermektir. Ancak elimizde sıralı onör olmadığı halde mecburiyetten onör oynamış olabiliriz. Yani verdiğimiz onörün bir üstü bizde olmayabilir. Rakipte ortağımızı yanıltmak için bu onörümüzü  büyük bir kartla alır. Örneğin ortağımızın küçük kartlı atağına (V) koyduk, rakip bunu (R) ile aldı, ortak merak eder (D) bizde mi yoksa rakipte mi? diye. Bu ikilemi ortadan kaldırmak için, rakibin ilk atağında büyük markalı bir kart verirsek verilen onörün bir üstü bizdedir. Küçük markalı bir kart verirsek bizde değildir.
c. Ortağın küçük kart atağını rakip yerden büyük bir kart oynayarak alıyorsa ve biz o kartı geçemiyorsak yine Roman apelindeki gibi tek sayılı kart vererek beğendim veya çift sayılı kart vererek beğenmedim mesajlarını iletebiliriz.
          
Not 3: Bazen elimizde vermek istediğimiz apeli gösterecek kart bulunmayabilir. Bu durumda verdiğimiz kart ortağımıza yanlış bir mesaj iletebilir. Örneğin ortağımızın atağını beğenmedik, fakat elimizde bunu belirtecek o renkten çift sayılı kart yok, mecburiyetten tek sayılı kart veriyoruz, ortağımızda beğendiğimizi düşünüp devam ediyor. Bunun çözümü ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak büyük apel veya küçük apel yöntemi ile olabilir. Örneğin ortağımızın atağına önce küçük, sonra büyük kart vererek beğenmediğimizi ifade edebiliriz yahut tam tersini de uygulayabiliriz. Önce büyük sonra küçük kart vererek beğenmediğimizi gösterebiliriz. Büyük apel veya küçük apel kullanımı tamamen ortaklığın tercihine bağlıdır.
          
Sayı bildiren apellerde de elimizde isteğimizi anlatacak kart bulunmaması halinde önce büyük sonra küçük kart vererek o rengin elimizde çift sayıda olduğunu, önce küçük sonra büyük kart vererek tek sayıda olduğunu bildirebiliriz. Yahut yukarıda olduğu gibi tam tersini de uygulayabiliriz. Tamamen ortaklığın tercihine bağlıdır. Fakat bu yöntemlerin başarılı olabilmesi, ortakların çok iyi anlaşabiliyor olmasına ve yorum yeteneklerinin çok gelişmiş olmasına bağlıdır.

Oyun içindeki apeller
a- Oyun içinde, atak rengi dışında başka bir renk dönüyorsak; küçük markalı (2,3,4,5) bir kart dönmek, bu renkten onörüm var anlamındadır.  Büyük markalı bir kart (7,8,9) dönmek, bu renkten onörsüzüm mesajını iletir. Ortağın eline giderken de aynı yöntem uygulanabilir.
b- Ortağın çakasına giderken dönüş rengi de gösterilebilir; Büyük markalı bir kart gitmek, ‘Ortak, çakadan sonra kalan renklerden büyüğünü dön’.  Küçük markalı kart gitmek, ‘kalan renklerden küçüğünü dön’ mesajlarını verir.
c- Ortağın rengi dönülürken sayı bildirilebilir. Tekli kartlar tek sayıda olduğunu, çiftli kartlar ise çift sayıda olduğunu gösterir. İstenirse Büyük kart-küçük kart uygulamasıda yapılabilir.
d- Ortağın (A) veya (R) ataklarına onör vermek, verilen onörün bir altındaki onörün bizde olduğunu gösterir. Ancak bu hareket partnerimize ‘bu rengi devam et’ mesajını iletmez. Sadece bilgi verir. Karar partnere aittir.
e- Oyun sonunda ortak apel vermez, rakip apel verir. Deklaran defoslarda kart atmakta zorlanıyorsa direkt apel vermiş olur. Dekleranın boşalttığı renk dönülür.

Çeşitli Sinyalizasyon uygulamaları hakkında genel bilgi
Defansta veya ofansta başarılı olmak için sadece ortaklığın apel sistemini oluşturmak yeterli değildir. Rakiplerin ne oynadıklarını anlamak ve tuzaklara düşmemek için literatüre girmiş sinyalizasyon türleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Tutum bildiren apeller.(Attitude-Etüt): Ortağın atağına ilişkin düşüncemizi ifade eder. Gelinen renk hakkındaki tutumumuzu gösterir.
a. Büyük kart vermek devam et beğendim anlamını taşır.
b. Küçük kart vermek gelinen rengin beğenilmediğini gösterir. Uygulamada BÜYÜK APEL ismiyle anılır.
KÜÇÜK APEL, büyük apelin ters uygulamasıdır.
Sayı bildiren apeller.(Count): Gelinen renkteki kart sayımızı gösterir.
a. Oynanan renge küçük kart vermek tek sayıda,
b. büyük kart vermek çift sayıda kart bildirir. Uygulamada DÜZ SAYI ismiyle anılır.
TERS SAYI, düz sayının ters uygulamasıdır.

Renk tercihi bildiren apeller. (Suit Preference): Gelinen renk ve koz dışındaki kalan renklerden hangisini tercih ettiğimizi gösterir.
a. Oynanan renge büyük kart vermek kalan renklerden büyüğünü,
b. küçük kart vermek küçüğünün gelinmesini ister. Uygulamada PREFERANS ismiyle anılır.

Sinyalizasyon sırası: Bu tip apelleri kullananlar, bir defada birden fazla apel veremedikleri için apellerini sıraya koyarlar ve sırasıyla gösterirler. Sinyalizasyon sırası önce Etüt sonra sonra sayı daha sonra preferanstır. Ancak rakipleri blokatif konuşma yapmışlarsa veya şlem oynuyorlarsa önce sayı sonra preferans verirler.
As atağına tutum apeli (Etüt) verirler. Ancak (D) yerde üç kartlı veya daha fazla sayıda ise etüt yerine sayı verirler. Veya (R) yerde iki parça veya daha fazla sayıda ise bu sefer etüt yerine preferans verirler.

Standart Carting: NT kontratı oynanırken (A) veya (D) atağına tutum apeli verilir. (R) atağı As ile ezilerek dönülür. Oyun içinde apel vermek gerekirse sayı apeli verilir. Ortağın rengi sayı ile dönülür.
Koz oyunlarında direkt sayı apeli verilir. Ancak (A) atağına karşı, gelinen renkten yerde üç adet boş kart varsa o zaman tutum apeli verilir. Koz atağına karşı preferans apel kullanırlar.

UDCA (Upside Down Count and Attitude): Bazı oyuncular oyun oynarken büyük kartlarını harcamak istemedikleri için, standart tutum ve sayı apellerini ters uygularlar. Renk tercihi uygulamaları ise Standart Carting uygulaması ile aynıdır.

Lavental Discards (Lav):  Kart rakamları yerine kart renklerini kullanırlar. Örneğin kozlu oyunda koz kör ise ve trefliye defos yapılıyorsa, Karo defosu Pik ister. Pik defosu ise Karo ister.

ATAK GÖSTEREN KONTRLAR
a- Artifisyel (Yapay) deklerelere (Stayman, Jacoby transfer, Multy, Cue Bid, Drury, Black wood veya Gerber, Röle cevapları v.b) atılan kontrlar puan vaat etmez, sadece atak gösterirler.
b- NT şlemlerine atılan kontr, basitçe Dummy’nin birinci renginin atağını ister.
c- Renk şlemlerine atılan kontr, rakipler koz dışında sadece bir renk konuşmuşlarsa, konuşulan rengin atağını ister. Şüpheli durumlarda (Birden fazla renk konuşulmuşsa) yerin birinci rengi atak edilmelidir.
d- Rakipler renk konuşmadan 3NT ye gelmişlerse (1NT-pas-3NT-kontr), partnerin konturu en kısa ve onörü olmayan rengin atağını ister. Bu renk genellikle majördür.
e- Sadece dummy bir renk göstererek 3NT oynuyorlarsa, ortağın kontru yerin rengini ister.
f- Hem dekleran, hem de dummy  birer renk konuşarak 3NT ye gelmişlerse, ortağın kontru yine yerin renginin atağını ister.
g- Rakipler 3NT ye gelirken dummy iki renk konuşmuşsa, atılan kontr, yerin birinci rengini ister.
h- 3NT ye kontr atan daha önce bir renk göstermiş ise kontr atmakla kendi rengini istemez, yine dummy nin rengini ister. Dummy renk göstermemişse kendi rengini ister. Partner kontr atmazsa yine kendi rengini ister.
ı- Defanstaki ortakların her ikisi de birer renk göstermiş ise, 3NT ye atılan kontr üzerine atak yapan ortağının rengi kendisinde onörlü ise ortağının rengini, değilse kendi rengini atak eder.
j- Rakipler 3NT ye gelirken, defanstakilerden sadece atak yapan bir renk göstermiş ise kontrcu ortağının rengini istemez. Dummy nin birinci renginin atağını ister. Ancak atak yapanın rengi elinde güçlü bir sekans teşkil ediyorsa kendi rengini atak edebilir. 
Mehmet Özyeşilbaş’a teşekkürler