1 Temmuz 2017 Cumartesi

Defans ve Sinyalizasyon

görsel. pinterest
***
Vampire Waltz Music - Tonight Ve' Dance (Masquerade)
***
Dünyanın en güçlü kişisi de olsan,
her zaman yenik düşersin.
Oscar Wilde
***
ÇOK GÜZEL
Durma artık burada uysal âşık!
Aydınlık  milinin yatağında.
Bilemiyoruz belki de meşe o ağacın adı,
Anlayamıyoruz var olduğumuzu gölgesinde
                                   ağırbaşlılığının.
Veda geliyor şimdi, öğretmek için
sergilenmeyi, uçuşan geriye dönen
                                    vakitte.

Kime, kime gönderiyor incelen yapraklarını
yüzün, kavisin beyaz yanağıyla?

Bu aklıkta, minarem mavi benim.
Işığım denize kayıyor, bir sayıklama
izleğiyle, bir zamanlar pay verdiğimiz
                                   insanlığa!
Nilgün MARMARA
***

BRİÇTE  DEFANS

SİNYALİZASYON
Briç oyununda ilk kartın atak edilmesiyle birlikte, ortaklar arasında sinyalizasyon (Apel-Legal işaretleşme) başlar ve oyun süresince devam eder. Çok çeşitli apel sistemleri vardır. Her ortaklık kendi apel sistemini oluşturabilir. Briç dünyasında yaygın olarak kullanılan yöntem Romen apel sistemidir. Hem ataklarda hem de defoslarda aynı şekilde kullanılabilir. Bir diğer cazip tarafı ise bir defada birden fazla apel verilebilir.

ROMAN DISCARDS (Odd/Even Discards)
Diskart (Defos), Elde oynanan renkte kart bulunmaması halinde başka bir renkte kart verilmesi (koz haricinde) durumudur. Roman anlaşması şu temellere dayanır;
a- Tek sayılı (3,5,7,9) kart defos edilmesi bu renkte cesaret verir. Partnere iletilen mesaj, (ortak el tuttuğun zaman bu rengi gel).
b- Küçük çift sayılı (2,4) kart defos edilmesi, kalan renklerden küçüğünü ister. (koz haricindeki)
c- Büyük çift sayılı kart defos edilmesi, kalan renklerden büyüğünü ister. (Koz haricindeki

Defoslarda kullanılan bu yöntem ortağın (A) atağında da  kullanılabilir.
Ortağın As atağına, tutum apeli (Attiude) ve tercih apeli (suit Preference) birlikte verilir.
a- Ortağın atağına karşı, tek sayılı kart verilmesi (3,5,7,9) ‘’Beğendim, bu renge devam et’’ anlamını taşır.
b- Küçük çift sayılı kart verilmesi (2,4) ‘’Beğenmedim, bu rengi gelme, koz haricindeki kalan renklerden küçüğünü gel’’  anlamındadır.
c -Büyük çift sayılı kart verilmesi (8,10) ‘’Beğenmedim, bu rengi gelme, koz haricindeki kalan renklerden büyüğünü gel’’ manasındadır.

Hem ataklarda, hem de defoslarda 6’lı tarafsız karttır. Bu kart herhangi bir tercihi olmadığını bildirir.

As Atağı dışındaki ataklara verilen apeller:
Ortağın Rua atağına, sayı apeli (Count) verilir. Atak edilen rengin elimizde çift sayıda veya tek sayıda olduğu bildirilir.
a- Ortağın (R) atağına çift sayılı kart verilmesi, atak renginin elimizde çift sayıda olduğunu bildirir. (2 kartlı, 4 kartlı v.b)
b- Ortağın (R) atağına tek sayılı kart verilmesi, atak renginin elimizde tek sayıda olduğunu bildirir. (3 kartlı, 5 kartlı v.b)
            
Not 1: NT oyunlarında elimizde (A) varsa ortağın Rua sı As ile ezilerek aynı renk dönülür. As yoksa sayı apeli verilir.
            
Not 2: Ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak çift sayılı kart yerine büyük markalı kart, tek sayılı kart yerinede küçük markalı kart kullanılabilir.
a. Ortağın (A) veya (R) atağına karşı onör verilmesi, verilen onörün bir altındaki diğer onörün bizde olduğunu gösterir. Örneğin (D) vermişsek (V) bizdedir.
b. Ortağın küçük kart atağına karşı, elimizde sıralı onör varsa küçüğünü koyarız. Buradaki amacımız ortağımıza verilen onörün bir üstündeki onörün bizde olduğu mesajını vermektir. Ancak elimizde sıralı onör olmadığı halde mecburiyetten onör oynamış olabiliriz. Yani verdiğimiz onörün bir üstü bizde olmayabilir. Rakipte ortağımızı yanıltmak için bu onörümüzü  büyük bir kartla alır. Örneğin ortağımızın küçük kartlı atağına (V) koyduk, rakip bunu (R) ile aldı, ortak merak eder (D) bizde mi yoksa rakipte mi? diye. Bu ikilemi ortadan kaldırmak için, rakibin ilk atağında büyük markalı bir kart verirsek verilen onörün bir üstü bizdedir. Küçük markalı bir kart verirsek bizde değildir.
c. Ortağın küçük kart atağını rakip yerden büyük bir kart oynayarak alıyorsa ve biz o kartı geçemiyorsak yine Roman apelindeki gibi tek sayılı kart vererek beğendim veya çift sayılı kart vererek beğenmedim mesajlarını iletebiliriz.
          
Not 3: Bazen elimizde vermek istediğimiz apeli gösterecek kart bulunmayabilir. Bu durumda verdiğimiz kart ortağımıza yanlış bir mesaj iletebilir. Örneğin ortağımızın atağını beğenmedik, fakat elimizde bunu belirtecek o renkten çift sayılı kart yok, mecburiyetten tek sayılı kart veriyoruz, ortağımızda beğendiğimizi düşünüp devam ediyor. Bunun çözümü ortaklar arası anlaşmaya bağlı olarak büyük apel veya küçük apel yöntemi ile olabilir. Örneğin ortağımızın atağına önce küçük, sonra büyük kart vererek beğenmediğimizi ifade edebiliriz yahut tam tersini de uygulayabiliriz. Önce büyük sonra küçük kart vererek beğenmediğimizi gösterebiliriz. Büyük apel veya küçük apel kullanımı tamamen ortaklığın tercihine bağlıdır.
          
Sayı bildiren apellerde de elimizde isteğimizi anlatacak kart bulunmaması halinde önce büyük sonra küçük kart vererek o rengin elimizde çift sayıda olduğunu, önce küçük sonra büyük kart vererek tek sayıda olduğunu bildirebiliriz. Yahut yukarıda olduğu gibi tam tersini de uygulayabiliriz. Tamamen ortaklığın tercihine bağlıdır. Fakat bu yöntemlerin başarılı olabilmesi, ortakların çok iyi anlaşabiliyor olmasına ve yorum yeteneklerinin çok gelişmiş olmasına bağlıdır.

Oyun içindeki apeller
a- Oyun içinde, atak rengi dışında başka bir renk dönüyorsak;                                                    küçük markalı (2,3,4,5) bir kart dönmek, bu renkten onörüm var anlamındadır.                 Büyük markalı bir kart (7,8,9) dönmek, bu renkten onörsüzüm mesajını iletir. Ortağın eline giderken de aynı yöntem uygulanabilir.
b- Ortağın çakasına giderken dönüş rengi de gösterilebilir;                                                          Büyük markalı bir kart gitmek, ‘Ortak, çakadan sonra kalan renklerden büyüğünü dön’.  Küçük markalı kart gitmek, ‘kalan renklerden küçüğünü dön’ mesajlarını verir.
c- Ortağın rengi dönülürken sayı bildirilebilir. Tekli kartlar tek sayıda olduğunu, çiftli kartlar ise çift sayıda olduğunu gösterir. İstenirse Büyük kart-küçük kart uygulamasıda yapılabilir.
d- Ortağın (A) veya (R) ataklarına onör vermek, verilen onörün bir altındaki onörün bizde olduğunu gösterir. Ancak bu hareket partnerimize ‘bu rengi devam et’ mesajını iletmez. Sadece bilgi verir. Karar partnere aittir.
e- Oyun sonunda ortak apel vermez, rakip apel verir. Deklaran defoslarda kart atmakta zorlanıyorsa direkt apel vermiş olur. Dekleranın boşalttığı renk dönülür.

Çeşitli Sinyalizasyon uygulamaları hakkında genel bilgi
Defansta veya ofansta başarılı olmak için sadece ortaklığın apel sistemini oluşturmak yeterli değildir. Rakiplerin ne oynadıklarını anlamak ve tuzaklara düşmemek için literatüre girmiş sinyalizasyon türleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Tutum bildiren apeller.(Attitude-Etüt): Ortağın atağına ilişkin düşüncemizi ifade eder. Gelinen renk hakkındaki tutumumuzu gösterir.
a. Büyük kart vermek devam et beğendim anlamını taşır.
b. Küçük kart vermek gelinen rengin beğenilmediğini gösterir. Uygulamada BÜYÜK APEL ismiyle anılır.
KÜÇÜK APEL, büyük apelin ters uygulamasıdır.
Sayı bildiren apeller.(Count): Gelinen renkteki kart sayımızı gösterir.
a. Oynanan renge küçük kart vermek tek sayıda,
b. büyük kart vermek çift sayıda kart bildirir. Uygulamada DÜZ SAYI ismiyle anılır.
TERS SAYI, düz sayının ters uygulamasıdır.

Renk tercihi bildiren apeller. (Suit Preference): Gelinen renk ve koz dışındaki kalan renklerden hangisini tercih ettiğimizi gösterir.
a. Oynanan renge büyük kart vermek kalan renklerden büyüğünü,
b. küçük kart vermek küçüğünün gelinmesini ister. Uygulamada PREFERANS ismiyle anılır.

Sinyalizasyon sırası: Bu tip apelleri kullananlar, bir defada birden fazla apel veremedikleri için apellerini sıraya koyarlar ve sırasıyla gösterirler. Sinyalizasyon sırası önce Etüt sonra sonra sayı daha sonra preferanstır. Ancak rakipleri blokatif konuşma yapmışlarsa veya şlem oynuyorlarsa önce sayı sonra preferans verirler.
As atağına tutum apeli (Etüt) verirler. Ancak (D) yerde üç kartlı veya daha fazla sayıda ise etüt yerine sayı verirler. Veya (R) yerde iki parça veya daha fazla sayıda ise bu sefer etüt yerine preferans verirler.

Standart Carting: NT kontratı oynanırken (A) veya (D) atağına tutum apeli verilir. (R) atağı As ile ezilerek dönülür. Oyun içinde apel vermek gerekirse sayı apeli verilir. Ortağın rengi sayı ile dönülür.
Koz oyunlarında direkt sayı apeli verilir. Ancak (A) atağına karşı, gelinen renkten yerde üç adet boş kart varsa o zaman tutum apeli verilir. Koz atağına karşı preferans apel kullanırlar.

UDCA (Upside Down Count and Attitude): Bazı oyuncular oyun oynarken büyük kartlarını harcamak istemedikleri için, standart tutum ve sayı apellerini ters uygularlar. Renk tercihi uygulamaları ise Standart Carting uygulaması ile aynıdır.

Lavental Discards (Lav):  Kart rakamları yerine kart renklerini kullanırlar. Örneğin kozlu oyunda koz kör ise ve trefliye defos yapılıyorsa, Karo defosu Pik ister. Pik defosu ise Karo ister.

ATAK GÖSTEREN KONTRLAR
a- Artifisyel (Yapay) deklerelere (Stayman, Jacoby transfer, Multy, Cue Bid, Drury, Black wood veya Gerber, Röle cevapları v.b) atılan kontrlar puan vaat etmez, sadece atak gösterirler.
b- NT şlemlerine atılan kontr, basitçe Dummy’nin birinci renginin atağını ister.
c- Renk şlemlerine atılan kontr, rakipler koz dışında sadece bir renk konuşmuşlarsa, konuşulan rengin atağını ister. Şüpheli durumlarda (Birden fazla renk konuşulmuşsa) yerin birinci rengi atak edilmelidir.
d- Rakipler renk konuşmadan 3NT ye gelmişlerse (1NT-pas-3NT-kontr), partnerin konturu en kısa ve onörü olmayan rengin atağını ister. Bu renk genellikle majördür.
e- Sadece dummy bir renk göstererek 3NT oynuyorlarsa, ortağın kontru yerin rengini ister.
f- Hem dekleran, hem de dummy  birer renk konuşarak 3NT ye gelmişlerse, ortağın kontru yine yerin renginin atağını ister.
g- Rakipler 3NT ye gelirken dummy iki renk konuşmuşsa, atılan kontr, yerin birinci rengini ister.
h- 3NT ye kontr atan daha önce bir renk göstermiş ise kontr atmakla kendi rengini istemez, yine dummy nin rengini ister. Dummy renk göstermemişse kendi rengini ister. Partner kontr atmazsa yine kendi rengini ister.
ı- Defanstaki ortakların her ikisi de birer renk göstermiş ise, 3NT ye atılan kontr üzerine atak yapan ortağının rengi kendisinde onörlü ise ortağının rengini, değilse kendi rengini atak eder.
j- Rakipler 3NT ye gelirken, defanstakilerden sadece atak yapan bir renk göstermiş ise kontrcu ortağının rengini istemez. Dummy nin birinci renginin atağını ister. Ancak atak yapanın rengi elinde güçlü bir sekans teşkil ediyorsa kendi rengini atak edebilir. 
Mehmet Özyeşilbaş’a teşekkürler

1 Haziran 2017 Perşembe

Sanzatu Açışından Sonra Yarışma - Kompetisyon

J.S.Bach: Prelude, Fugue & Allegro BWV 998 3. Allegro [Russel-guitar]
http://www.youtube.com/watch?v=XhIWjummxfI
***
Düşerken şu iki şeyi asla unutma:
Kimin seni ittiğini ve kimin seni tutmadığını.
Albert Camus
***

POPÜLER KÜLTÜR
"Popüler kültür gündelik hayatın içinde kendiliğinden oluşmuyor.
Bu kültürü de oluşturan birileri var: Egemen sınıflar, hakim gruplar...
Pop şarkılarından tutun, tiyatro oyunlarına, gazete haberlerine kadar bütün bunlar belirli çevrelerin kanaat önderlerinin yönlendirmeleriyle oluyor.
Popüler kültür denetlenen bir kültürdür."
Ahmet Oktay

***
KUĞU EZGİSİ
Kuğuların ölüm öncesi ezgileri şiirlerim,
Yalpalayan hayatımın kara çarşaflı
                        bekçi gizleri.

Ne zamandır ertelediğim her acı,
Çıt çıkarıyor artık, başlıyor yeni bir ezgi,
-bu şiir -
Sendelerken yaşamım ve bilinmez yönlerim,
Dost kalmak zorunda bana ve
                                        sizlere!

Çünkü saldırgan olandan kopmuştur o,
uykusunu bölen derin arzudan.
Büyüsünü bir içtenlikten alırsa
Kendi saf şiddetini yaşar artık,
            -bu şiir -
Kuramadığım güzelliklerin sessiz görünümü,
ulaşılamayanın boyun eğen yansısı,
Sevda ile seslenir sizlere!
Nilgün Marmara
***

NT AÇIŞINDAN SONRA YARIŞMA      (COMPETITION)
Briç bir rekabet oyunudur. Taraflardan biri oyun açtığında, diğer taraf genellikle rahatsız etmek, rahat konuşmalarına fırsat vermemek, gerekirse oyunu ellerinden almak amacı ile araya girerek çeşitli müdahalelerde bulunurlar. Oyunda kazanabilmek için bunlarla mücadele etmeyi öğrenmek gereklidir. Aksi takdirde kaybedersiniz.

Rakip DBL (Kontr) ile müdahale ederse:
Natürel ve konvansiyonel olarak eş değer el gösterimi yahut ceza amaçlı olabilir.  (Capppeletti, Landy, Suction, Cansino, Ripstra v.b)
Veya (6+ Kart) bir renk gösteriyordur. (Dont, Two way NT, Brozel, Astro, Aspro v.b)  Cevapçı konuşma yapmadan önce rakiplerin ne demek istediklerini mutlaka öğrenmeli ve ona göre konuşmalıdır.
Sadece Süper Dont konvansiyonunda anlam belirsizdir. Bu durum biraz sıkıntı yaratabilir.
DBL ile müdahale, ikinci oyuncu tarafından yapılmışsa, Cevapçı;
DBL atılmamış (müdahale edilmemiş) gibi normal konuşmalarını yapabilir. Bütün konvansiyonlar geçerlidir.
7-8 OP ve dengeli el ile RDBL (Sürkontr) atabilir. Kaptanlık açıcıya geçer, isterse sürkonturlu olarak 1 NT oynar, oynamak istemezse 4+ kartlı rengini gösterir. Eğer rakipler sürkonturdan kaçarlarsa gösterecekleri her renk 4 kartla mutlaka konturlanmalıdır. Bu durumda koz atak edilir.
Cevapçının gösterecek rengi ve/veya puanı yoksa (eli zayıf ise), Pas geçebilir.

Cevapçının pas geçmesi halinde, Açıcı;
Oyunu yapabileceğini düşünüyorsa kesinlikle pas geçmelidir.
Konturlu 1 NT oynamak istemezse, RDBL (sürkontur) atarak ortağından yardım isteyebilir (S.O.S. sürkonturu). Bunun üzerine rakipler pas geçerse, Cevapçı en ucuz 4+ kartlı rengini göstermelidir.

DBL üzerine Cevapçı pas geçerse, Yükselten pas geçmez ve bir renk gösterirse, Açıcı;
Rakipleri batırabileceğini düşünüp Pas geçebilir. Bu durumda rakipler oynayarak oyunu yaparlarsa part skor kazanırlar.

Açıcı rakiplerin oyunu yapabileceklerini düşünüp, onların kazanacağı skordan daha az bir skor vermek için, yarışma amaçlı olarak feda konuşması yapabilir.     ( rakipler 2 seviyesinde majör oynayıp yaparlarsa 110 sayı kazanırlar, bu durumda bir batara razı olarak 50 veya 100 sayı vermek daha akıllıca olur.) Zon durumuna dikkat!
Yükseltenin okuduğu renge kontur atabilir. Yükseltenin okuduğu renk yapay ise (örneğin Dont Konvansiyonunda DBL müdahalesi üzerine, Yükselten 2 Trefl ile röle yapar yani yapaydır ve Trefl ile ilgisi yoktur.), Açıcının atacağı kontur atak gösterir. Yapay değilse, açıcının konturu okunan renge cezadır.

Renk ile müdahale:
Rakiplerin 2 Trefl ile müdahale etmeleri halinde, rakip müdahale etmemiş gibi bütün konvansiyonlar geçerlidir. Cevapçının 2 Trefl müdahalesine atacağı kontr Stayman anlamındadır (Çalınan konuşma), diğer bütün konuşmalar aynen devam eder.
Diğer renk müdahalelerinde (2 Karo/2 Kör/2 Pik) Lebensohl Konvansiyonu uygulanır. Sadece Teksas transfer devam eder.

LEBENSOHL
Rakibin okuduğu renge DBL, okunan renk natürel ise veya konvansiyonel olarak kendisi ile birlikte bir başka rengi gösteriyorsa, okunan renge cezadır. Okunan renk yapay ise, yani kendisi dışındaki renkleri göstermek amacı taşıyorsa atak gösterir.

2 seviyesinde başka bir renk okumak, (0-7) OP ve 5+ kartlı bir renk gösterir.
Rakip müdahalesi üzerine, 2 NT dekleresi trefliye transferdir. Bu bir emirdir.

3 seviyesinde başka bir renk okumak, bir tur için forsingtir, 10+ OP ve 5+ kartlı bir renk gösterir.

Rakibin okuduğu rengi 3 seviyesinde okumak Cue-Bid olur ve Stayman yerine geçer, açıcıdan 4 kartlı majör sorar. Cevapçının majörlerinden biri veya ikisi 4 kartlıdır. Rakibin okuduğu renk majörse, diğer majörün 4+ kart olduğunu gösterir. Rakip renkten durdurucu yoktur.

3 NT dekleresi 10+ OP gösterir. Ancak rakip renkten keser yoktur. El dengelidir ve 4+ kart majör yoktur.

LEBENSOHL  KONUŞMALARI:

Açıcı.        Müdahaleci      Cevapçı
1 NT              2 (X)               PASS (zayıf el, 5+ kartlı renk yok).
.............................................DBL (Okunan renk yapay ise atak gösterir. Natürel veya ……………………………… Konvansiyonel olarak kendisi ile birlikte bir başka rengi de ………………………………  gösteriyorsa, okunan renge ceza).
………………………………  2 (Y) Zayıf el (0-7) OP. Okunan renk 5+ Kart. Açıcı Pas geçer. ……………………………… Açıcı maksimum ise ve okunan rengi 4 kartla tutuyorsa, 3 ……………………………….seviyesine çıkartabilir.
………………………………  2 NT (Trefliye transfer. Kabul mecburi)
………………………………  3 (Y) Bir tur için forsing. 10+ OP. Okunan renk 5+ kart)
………………………………. 3 (X) Cue-Bid. 4 kartlı majör soruyor. Cevapçının ……………………………… majörlerinden biri veya ikisi 4 kartlı. Rakibin rengi majör ise, ……………………………… diğer majör 4 kartlı. 8+ OP. Stayman. Rakip renkten ……………………………… durdurucu yok.
……………………………… 3 NT (Rakip renkten keser yok, dağılım dengeli, 4 kartlı ……………………………… majör yok. Rakip müdahale etmeseydi yine 3 NT diyecekti). ……………………………… Açıcıda rakip renkten durdurucu varsa pas geçer, yoksa iyi ………………………………. minörünü gösterir.
……………………………… 4 seviyesindeki cevaplar müdahale yapılmamış gibi devam ……………………………… eder.
                                                 4 TREFL (Gerber)
                                                 4 KARO (Körlere Transfer-Teksas)
                                                 4 KÖR (Piklere Transfer-Teksas)
                                                 4 PİK (2 As-2 Rua veya 1 As-4 Rua)
                                                 4 NT (Kantitatif 16+ OP)
                                                 5 NT (Kantitatif 20+ OP)

(X) Rakibin müdahale rengi.
(Y) Cevapçının rengi.

Trefl  transferinden sonra konuşmaların devamı:
Cevapçının Transferden sonra pas geçmesi 6+ kart Trefl ve zayıf el gösterir.

Cevapçıda rakip renkten durdurucu varsa, bunu 2 NT ile Transferden sonra gösterir. Cevapçının Transferden sonra Cue-Bid yapması 8+ OP. Rakip renkten durdurucu var ve diğer majör 4+ kartlı anlamındadır, Transferden sonra 3 NT demesi 10+ OP. ve Rakip renkten durdurucu vaat eder.

Cevapçı, transferden sonra 3 seviyesinde ve rakibin renginden ucuz bir renk okursa Sign-Off olur. Cevapçının eli zayıf ve okunan renk 6+ kartlıdır. Örneğin rakip 2 KÖR ile müdahale ederse, cevapçının Transferden sonra 3 KARO rebidi 6+ kart Karo ve zayıf el gösterir. Cevapçı çok kuvvetli olmadıkça pas geçmelidir.

Cevapçı Transferden sonra rakip renkten daha pahalı bir renk gösterirse 1 tur için forsing olur, okunan renk natürel ve 5+ kartlıdır. açıcı Şlem düşünebilir. Örneğin rakip 2 Pik ile müdahale ederse, cevapçı transferden sonra 4 seviyesinde bir renk gösterirse 5+ kartlı bir renk gösteriyor ve eli güçlüdür. Üç seviyesinde (3 Karo/3 Kör-Rakip renkten ucuz) 6+ kart zayıf el anlamındadır. Rakip 2 Kör ile müdahale etmişse, cevapçının Transferden sonra 3 PİK rebidi rakip renkten pahalı olduğu için yine forsingtir.  

Açıcı.         Müdahaleci      Cevapçı
1 NT.           2 (X)                 2 NT (trefliye transfer)
3 TREFL                               PASS ( zayıf el, 6+ kart trefl)
                                             3 (X-1) (zayıf el, 6+ kart Renk). Sign-Off.
                                             3 (X) Cue-Bid). Stayman anlamında. 8+ OP. Durdurucu var.
                                             3/4 (X+1) Forsing. 5+ Kart, 10+ OP.
                                             3 NT 10+ OP Rakip renkten durdurucu var. Dengeli, majör yok          
(X) Rakibin müdahale rengi:
(X-1) Cevapçının rengi. Rakibin okuduğu renkten ucuz.
(X+1) Cevapçının rengi. Rakibin okuduğu renkten pahalı.

Mehmet Özyeşilbaş’a teşekkürler.
*** 
AYRINTI İÇİN

2 Mayıs 2017 Salı

Puanlandırma

görsel. corbis
***
Danza Mora by Francisco Tárrega
http://www.youtube.com/watch?v=hKFU8hPu6eQ
***
Tülin Yakarçelik - Hayâl Ufkunda Uçan Binbir Renkler (Neveser Kökdeş)
***
Sanki her şey ona bağlıymış gibi kendi bakış açımıza sıkı sıkıya sarılırız.
Oysa ki düşüncelerimizin hiç birinin kalıcılığı yoktur.
Tıpkı sonbahar ve kış gibi sırayla geçip giderler.
Chuang Tzu
***
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
Büyük bir adam bir zamanlar şöyle demiş:
Kış asla bahara dönmeksizin sürmez
İkimiz çok farklı olsak da
Sen ve ben
Birlikte güçlüyüz
Aralığın soğuğunda
Hissederiz bahar ortasını
Sen gecesin ben gündüz
Sen yıldızsın yolumu gösteren
Çaldığım enstrümansın
Söylemeyi özlediğim tüm sözcüklersin
Sen karasın ben deniz
Sen benim bütünleyen karşıtımsın
Ve biz uzlaşmamakta uzlaştık
Yalana gerek yok

Yalnızca ayrıldığında bilirim
Yarım bir kalple yaşadığımı
Kartlarımı oynamam için eline ihtiyacım var
Birlikte ne yaptığımızı biliyoruz
Ve anlamı nasıl yakalayacağımızı
Yalnız iki olduğumuzda bir oluruz
Birlikte güçlüyüz
Gözlerin ne zaman benimkilerle buluşsa
Dünya bir 
Şans hep yanımda olur
Kucaklayalım birbirimizi
Birlikte ne yaptığımızı biliyoruz
Ve anlamı nasıl yakalayacağımızı
Yalnız iki olduğumuzda bir oluruz
Birlikte güçlüyüz
Birlikte güçlüyüz
Dünyada pek çok yol var
Herkesin hayali farklı
Sen ve ben aynı olmayabiliriz ama
Birlikte olduğumuzda
Tüm düşlerimiz gerçek olur.
Together We're Strong
Mireille Mathieu   (aymavisi)
***

PUANLANDIRMA
Briç Müsabaka Yönetmeliği

Madde 10- Briç müsabakalarındaki puanlandırma müsabakanın usulüne göre değişir. Aşağıda tarif edilecek olan değerlendirmeler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olup, WBF tarafından yeni bir puanlama sistemine geçilirse geçerliliğini kaybeder. Burada tarif edilmemiş bulunan müsabaka teknikleriyle ilgili puanlandırmalar da, yine günün WBF standartlarına göre yapılacaktır.
Sonuçta, her müsabaka için, Federasyon’un, o müsabakaya özel olarak hazırlayıp ilan ettiği yönetmelik geçerli olup, müsabakalara özel yönetmeliklerde işbu maddede belirtilenlerden farklı veya fazla hususlar bulunabilir.

a) Her bir elin skorlandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

1) Kontrat çıkarsa,

aa) Kontrat cinsi minörse, n x 20 ( n: kontrat düzeyi ),
Kontrat cinsi majörse, n x 30
Kontrat cinsi sanzatu ise, n x 30+ 10 sayı, kontratın orijinal skorudur.
bb) Part- skor kontratlarında 50 sayı eklenir.
cc) Zon kontratlarında zonsuzken 300, zondayken 500 sayı eklenir.
dd) Şlem kontratlarında , zon ödülüne ilaveten zonsuzken 500, zondayken 750 sayı eklenir.
ee) Grand-şlem kontratlarında, şlem ödülü yerine zonsuzken 1000, zondayken 1500 sayı eklenir.
ff) Kontr’lu yapılan kontratlarda (aa) alt bendindeki orijinal skor iki ile çarpılıp 50 sayı eklenir, diğer alt betlerdeki skorlar geçerliliğini korurlar.
gg) Sürkontr halinde (ff) alt bendindeki skorlar iki ile çarpılır, (bb), (cc), (dd), (ee) alt bentlerindeki skorlar geçerliliğini korurlar.

2) Kontrat batarsa,

aa) Her batış için zonsuzken 50, zondayken 100 sayı kaybedilir.
bb) Kontr halinde, zonsuzken, birinci batış için 100, ikinci ve üçüncü batışlar için 200’ er, sonraki her batış için 300’er sayı; zondayken birinci batış için 200, sonraki her batış için 300'er sayı kaybedilir.
cc) Sürkontur halinde, (bb) alt bendindeki skorlar iki ile çarpılır.

b) Herbir elin skorunun puanlandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

1) Dörtlü takım maçında, aynı el için takımların skorları kıyaslanıp, aradaki fark International Match Point ( IMP )’ e çevirilir.
2) İkili takım maçında ( Butler ), ikili takımların skorları, ilgili turnuva yönetmeliğinde açıklanan bulunan salon ortalamasıyla kıyaslanarak IMP’ e çevirilir.
3) İkili turnuvalarda, aynı eli oynayan tüm çiftlerin skorları kıyaslanıp, her bir çifte, geçtiği her çift için 2, berabere kaldığı her çift için 1, ya da geçtiği her çift için 1, berabere kaldığı her çift için 0,5 puan verilir.
4) Patton, IMP Pairs, Individual ve diğer usüllere göre yapılan turnuvaların elleri de, günün WBF standartlarına göre ve yapılan müsabakanın özel yönetmeliğine uyarak puanlandırılır.

c) Her bir maç ya da her bir seansın skorlandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

1) Dörtlü takım maçlarında, takımların kazandıkları IMP’ ler toplanır ve bu toplamlar arasındaki fark, o maçtaki toplam el adedine göre ilgili skalaya bakılarak VP’ e ( Victory Point ) çevirilir. Buna göre elde edilen maç sonucu, yönetmeliğin yazıldığı tarih itibariyle, 15-15 ‘ten 25-5’ e kadar toplam 30 sayının taksiminden oluşur. Daha farklı biten maçlarda kazanan 25'ten fazla alamazken, kaybeden takımın puanı sıfıra kadar düşebilir. Herhangi bir tarafa verilmiş bulunan VP cinsinden ceza puanları nedeniyle bu toplam tutmayabilir.
2) İkili takım maçlarında da işlem aynıdır.
3) İkili turnuvalarda, seansın sonunda, katılan çiftlerin her bir elde kazandığı puan o el için azami puana bölünerek o el itibarıyla başarı yüzdeleri bulunur. Bu yüzdelerin seansın tüm ellerine ait olan toplamı, her bir çiftin başarı yüzdesini oluşturur. Başarı yüzdelerine göre sıralama yapılır.
4) Patton, IMP pairs, Individuel ve diğer usüllere göre yapılan turnuvalarda, tertiplenen turnuvanın gerektirdiği şekilde maç veya seans sonucuna ulaşır.

d) Müsabakaların puanlandırılması, maçlarda, takımların kazandığı VP’ ler birbirine eklenir ve toplam VP’ lere göre sıralama oluşur. Puan eşitliği halinde,

1) Puanları eşit olan takımların aralarındaki maça bakılır.
2) Puanları eşit olan takımların aralarındaki maç berabere ise, aralarındaki maçın IMP farkına bakılır.
3) Yine eşitlik bozulmazsa puanları eşit olan takımların IMP toplamlarına bakılır.
4) Hala eşitlik varsa hangi takımın daha çok galibiyet aldığına bakılır.
5) Bu şekilde de eşitlik bozulmazsa kura çekilir.

e) İkili turnuvalarda, çiftlerin her bir seanstaki yüzdeleri birbirine eklenerek sıralama oluşur. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında çiftlerden belli bir sıralama sınırının altında kalanlarının elenmesi yoluna gidilebilir. Yine böyle turnuvalarda, seans yüzdeleri birbirlerine eklenirken, aralarında ağırlık farkı olabilir. Her durumda, o turnuvanın yönetmeliğinin gerektirdiği şekilde oluşacak olan sıralamada puan eşitliği doğarsa,

1) Birden fazla seanstan oluşan turnuvalarda, çiftlerden hangisi ya da hangilerinin diğerini ya da diğerlerini daha çok seansta geçtiğine bakılır.
2) Eşitlik bozulmazsa ve turnuvanın seansları arasında ağırlık farkı varsa, ağırlık oranının daha yüksek olduğu seanslarda hangi çift ya da çiftlerin diğerini ya da diğerlerini daha çok geçtiğine bakılır.
3) İlk iki ölçüte göre eşitlik bozulmamışsa, çiftlerden hangisi ya da hangilerinin diğerini ya da diğerlerini daha çok elde geçtiğine bakılır.
4) Hala eşitlik varsa kura çekilir.

f) Patton, IMP Pairs, Individuel veya diğer bir usule göre yapılan müsabakalarda, müsabakalar maç şeklinde ise (d) bendindeki gibi, ikili turnuva gibi yarış şeklindeyse (e) bendindekii gibi davranılır.

g) Eleme usulü. Yenilen takımın elenmesi sureti ile en son galibi belirlenen sisteme eleme usulü denir.
Maçlarda 1 veya daha çok IMP farkıyla geri düşen takım elenir. Eleme usulüne göre yapılan bir maçta, öngörülen el adedinin oynanmasının sonunda takımlar arasında bir IMP farkı oluşmazsa, maç o ana kadar oynanmış bulunan el adetinin 1/8'i kadar el için uzatılır. Yine eşitlik bozulmazsa, müsabakanın özel yönetmeliğinde belirtilen şekil,

1) Eşitlik bozulana kadar uzatmanın sürmesi,
2) Uzatma belirli sayıda yinelendikten sonra kura çekilmesi,
3) Uzatma yinelenmeden kura çekilmesi olabilir.

h) Eleme usulüne göre yapılan bir maçta, öngörülen el adetinin asgari ½ ’ si oynandıktan sonra, takımlardan biri elenmeyi kabul ederek maça devam etmeyebilir.

i) Maçlarda eleme usulünün uygulanabilmesi için, müsabakalara katılan takımların 2 üstü n sayıda olması gerekir. ( 2, 4, 8, 16, 32, vs. )
Başvuran takım sayısı farklı olursa, bir yere kadar “ oynamadan tur geçme ” ( bay ) usulü tatbik olunur. Bu durumda kaç takımın hangi aşamaya kadar bay kalacağı, Federasyonca, o müsabaka statüsünde belirlenir.

j) Yakınları eşleştirme usulü, aslen bir sayı usulüdür. Her tur veya her iki turun sonunda, bir veya iki sonraki turdaki maç eşleşmelerinin, son veya son iki turun sonunda oluşan puan sıralamasına göre yapıldığı müsabaka usulüdür. Bu usul uygulanırken,

1) Yukarıdan aşağıya doğru biribirine en yakın durumdaki rakipler eşleşirler.( 1.-2., 3.-4. gibi)
2) 1'e göre aynı takımların yeniden eşleşmesi söz konusu olduğunda

aa) "Daha önce karşılaşmış bulunan takımlar, gereken her durumda yeniden karşılaşabilirler " esası benimsenebilir.
bb) "Daha önce karşılaşmış bulunan takımlar mümkün olduğunca tekrar karşılaştırılmazlar" esası benimsenebilir.

3) Müsabakaya katılan takımların toplam adedinin tek olduğu hallerde,

aa) Aynı takım üsüste iki kez bay kalamaz.
bb) Bay kalmamış takım var olduğu sürece, herhangi bir takım ikinci kez bay kalamaz.
cc) (aa),(bb) alt bentlerine uymak kaydıyla en alt sıradaki bay kalır.
dd) Bay kalan takıma, berabere kalınması halinde kazanılacak kadar puan eklenir.

24 Nisan 2017 Pazartesi

Bricimizi Nasıl İlerletebiliriz?

S. Rachmaninov - V. Gryaznov. Italian Polka
*****
Konuştuğun zaman sadece bildiklerini tekrar edersin ama
dinlersen yeni şeyler öğrenebilirsin.
Dalai Lama
*****
Yağmuru seviyorum diyorsun,
yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun.
Güneşi seviyorum diyorsun,
güneş açınca gölgeye kaçıyorsun.
Rüzgarı seviyorum diyorsun,
rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun.
İşte bunun için korkuyorum;
beni de sevdiğini söylüyorsun.
W.SHAKESPEARE
Siyah-beyaz/ ölüm-yaşam’dan
*****

Lİ  PO 
Ve Li Po da sarhoşken ölmüştü.
Sarı Nehir’de bir ay vardı,
Kucaklamaya çalışmıştı.

Ezra Pound (1885-1972, ABD)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy
*****

BRiCİMİZİ NASIL İLERLETEBİLİRİZ?
H.W.Kelsey
Çeviren: Şiar Yalçın

1. Bricimizi nasıl ilerletebiliriz? Yanlışlarımızı azaltarak.
a. Kazananlar en keskin tekniğe sahip olanlar değil, basit durumlarda en az hata yapanlardır. En iyi oyuncular bile seans başına 2-3 hata yapar.
b. Yanlışlar oyun sonunda büyüteçle incelenmeli, ayrıntılı ve eleştirel bir analizden geçirilmelidir. Yanlışları kabullenme ve ders alma isteği briçte başarının gerçek sırrıdır.
2. Tüm gelişmelerini bilmediğimiz konvansiyonları kullanmamalı, konvansiyon oyuncağı ile oynama isteğimize yenilmemeliyiz.
Konvansiyonlar düşünmenin yerini tutan bir araç sayılmamalıdır.
3. Blackwood'un tek amacı iki as eksik olduğu zaman şlem ilanına engel olmaktır.
On şlemden dokuzu Blackwood'a gerek kalmadan bulunmalıdır.
4. Kötü bir alışkanlık, kısa renklerden büyük onörleri olan ellerle 'Alışılmamış Sanzatu' konvansiyonuna başvurmaktır.
5. Kumar 3NT, sık sık yanlış kullanılır. Konvansiyon kapalı altı ya da yedi kağıtlı bir minör ve yanında en çok bir rua gösterir.
6. Zayıf iki açılışı altılı iki onörlü tek renkli ellerle yapılmalı, elin oynama gücü yüksek, defans gücü düşük olmalıdır.
7. Özellikle NT oynanırken, uzun rengin bütün alıcı kağıtlarını çekmenin çok yararı vardır. Rakipleri elini zayıflatmaya zorlar ve defosları değerlendirmemize yarar.
8. Ortağın basit desteği üzerine altı oyun lövesi ile manş denemesi, yedi oyun lövesi ile manş ilanı doğrudur. Önemli olan kontroller ve dağılımdır.
9. Yüksek seviyede koz kontratları söz konusu olduğunda as ve rualar dört ve üç puanın üzerinde değer taşırlar. Tek ve ikili onörler için bir puan çıkarılmalıdır. Assız ellerden de bir puan çıkarılmalıdır.
10. Genel olarak iyi ara kağıtları ve ikinci keserleri olan el, sanzatuya oynar.
Kuvvetli kontrolleri olan elleri ise koza oynamak daha iyi sonuç verir.
11. Olasılık yasalarına göre, dokuzludan büyük kağıt olmayan el (Yarborough) bulunma olasılığı 1827'de birdir.
12. İyi bir koz fiti bulunduğu zaman konuşmaları sonuna kadar zorlamak çoğu kez iyi sonuç verir.
a. Misfit durumunda tek sağlıklı eylem misfit belli olur olmaz susmaktır. 
En iyi kontratı bulamamış olabilir ama daha büyük bir zarardan korunmuş oluruz.
b. İki renkli misfit daha da korkulacak bir şeydir.
c. Misfitten kuşkulandığınızda eli rakiplere oynatmaktan mutluluk duymalısınız.
d. Rakip renginden uzunluk misfitin ilk işaretidir ve iyi oyuncuları araya girmekten caydırmak için yeterlidir. Bir el bir taraf için misfitse, öbür taraf için de misfittir.
e. Rakip renginden uzunluğu olan 17 onör puanına kadar dengesiz ellerle en doğru karar pas geçmektir.
13. Fazladan konuşmalar daha iyi kontratlara değil daha iyi defansa yol açar. Yolda papatya toplamak tehlikelidir. 1556 dünya şampiyonluğu eli incelenmesi sonucunda en başarılı kontratların en az konuşmalarla ulaşılan kontratlar olduğu saptanmıştır.
14. Dağılım 4-3-3-3 ise Stayman kullanılmamalıdır.
15. İyi oyuncular empas yapmayı sevmezler. Yüzde elli bir şansı ustalar için yeterli değildir. Onlar empası son çare olarak saklayıp daha emin yollar ararlar.
Usta oyuncu genellikle vasat oyuncudan bir eksik yapar.
16. Yüklü ceza sayıları manş ve şlemleri batırmaktan değil, rakiplerinizi misfit olan elerle düşük seviyede yakalamaktan kaynaklanır. Rakipler isteyerek manş ilan ettiklerinde kontur tehlikelidir. Çünkü konturunuz dekleranı kötü bir dağılım konusunda uyarabilir, kötü kontratttan daha iyi bir kontrat buldurabilir. Yeterli koz olmadan yüksek seviyedeki kontratlara kontur çekenler pişman olurlar. Böylece hem oyunu hem de ortaklarını kaybederler.
17. Bir defans oyuncusunun eli onör puanları bakımından güçlü ise koz çıkışı iyidir.
18. Oyun sırasında kısa dinlenmeler işe yarar. Ortağınız oynarken onunla birlikte oynamayıp dinlenin. Ortağınızı seyretmeyin.
19. El bağışlamak deklaranı yanıltabilir. Keserleri ilk fırsatta kullanan savunma oyuncuları deklaranın işini kolaylaştırır. 

1 Mart 2017 Çarşamba

J Puanları

görsel. pinterest
*****
Serenade de Schubert, Nana Mouskouri
*****
Unutmazsan senin, 
affetmezsen onun canı acıyacaktır.
Unutma, affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
SENECA
*****
Aptallar ne affeder ne unutur, 
Saflar affeder ve unutur, 
Akıllılar ise affeder; ama asla unutmaz.  
Thomas Szasz
*****
BİR GÜLÜMSEME

Efsanevi hikaye Küçük Prens’in yazarı Antoine de Saint-Exupery, ikinci dünya savaşında Nazilerle savaşırken hayatını kaybetmiş bir savaş pilotuydu. Dünyayı algıladığı eşsiz bakış açısını paylaştığı hikayelerinden biri; İspanyol iç savaşı sırasında yaşadığı bir anısını anlattığı ‘Le Sourire’ yani ‘Gülümseme’…

‘Naziler beni tutukladığında, hapishanedeki hücremde beklerken beni idam edeceklerini biliyordum’ diyor yazar.
‘Öldürülecektim. Üzerimi ararken gözlerinden kaçmış bir sigara bulabilmek umuduyla ceplerimi yokladım. Sigarayı buldum ama kibritim yoktu.

Gardiyana baktım, benimle göz teması kurmuyordu bile. Kim bir ölüyle göz göze gelmek isterdi ki? Ateşiniz var mı? diye seslendim. Bana baktı ve sigaramı yakmak için bana doğru yürümeye başladı. Yaklaşıp kibriti çaktığında kısa bir süre göz göze geldik. O an gülümsedim. Nedenini bilmiyorum belki endişelerim sebep oldu buna, belki de birine çok yaklaştığınızda gülümsemekten başka bir seçenek yoktur.

Gülümsediğim an sanki bir kıvılcım sıçradı iki kalp, iki ruh arasında.. Biliyorum direniyor, istemiyordu, ama benim dudaklarımdaki gülüş aramızdaki demir parmaklıkları aştı ve gardiyanımın dudaklarına ulaştı, gülümsediğini gördüm. Sigaramı yaktıktan sonra gitmedi, yanımda kaldı, gözlerimin içine bakıp gülümsemeye devam etti. Ben de ona gülümsüyordum ve sadece bir gardiyan değildi artık benim için bu kişi…

O da bende farklı bir şey görmüş olacak ki, Çocukların var mı? diye sordu.
Evet dedim. Cüzdanımı çıkarıp ailemin fotoğraflarını gösterdim. O da çıkarttı cüzdanını, çocuklarını gösterdi, onlar için kurduğu hayalleri, yaptığı planları anlatmaya başladı. Gözlerim yaşlarla doldu. Ailemi tekrar görememekten çok korkuyorum dedim. Çocuklarımın büyüdüğünü görememekten çok korkuyorum..
Gözlerinden yaşlar süzüldü onun da.. Birden bire, başka bir söz söylemeden hücremin kilidini açtı. Sessizce dışarı çıktım.

Hayatım bir gülümseme sayesinde kurtulmuştu.’
İki insanın, gerçekten birbirini görebildiği, nadir ve sihirli bir anın hikayesini anlatıyor Saint-Exupery .

Öyle sihirli bir anki bu; itibar, ünvan, rütbe, sınıf, statü gibi ardında durduğumuz daha pek çok örtünün artık görünmez olduğu, insanın insanla bir tebessümde buluştuğu..
Gülmek bulaşıcı, dudaktan dudağa yayılıyor, sınırları yıkıyor, iz bırakıyor. Peki ya biz, gerçekten görebiliyor muyuz birbirimizi, gülümsüyor muyuz birbirimize, göz göze geldiğimizde?
Tuğba Kıraç

*****
UÇURTMA 
Göğün ipini tutmuş koşuyor çocuk
savura savura denizi, al yeşil mor, kıyı boyunca.
Kapılardan içeri yaz doluyor döne döne
keskin bir adaçayı, reçine, kekik
kokusuyla, baş döndürücü
bir çingene çergisi çığrışmasıyla, gün günden uzun,
gün günden deli.
Dilimizde zaman av etleri tadında.

Akşamları kıyıda, demlenirken altında salkım söğüdün,
başı dizimizde uyuyor deniz, yorgun, güler yüzlü, güvenli.
Sait MADEN
*****
J PUANLARININ DEĞERİ

Şilem oynamak için 33 puan gerekir. İki ortaktan biri, koz rengini öğrendiği ve şilem olasılığı belirince elini J puanlarına göre yeniden değerlendirmelidir.

J PUANLARI:
1. Onör puanlarından
2. Dağılım puanlarından
3. Koz puanlarından oluşur.

1. Birden çok asınız varsa, ortağınızın kozunu desteklediğinizde ya da ortağınız sizin kozunuzu desteklediğinde normal puanlarınıza 1 puan ekleyin. Kaç as olursa olsun sadece 1 puan.
2. Ortağınız ruanızın rengini konuşmuşsa 1 puan ekleyin.
3. Yanında as ya da rua olmadıkça izole bir dam ya da valeye, (dam için 2, vale için 1 P) ancak o renk ortak tarafından söylenmişse, ya da ortak NT demişse puan verin.
4. Singleton için, bilinen toplam 8 kozla 2J puanı, bilinen toplam 9 kozla 3J puanı verin.
5. Dablton için, konuşulmuş olan bir rengin dabltonu için 1 J puanı, iki dablton için yine 1J puanı verin.
6.Uzun renkler için, iki büyük onörlü beş kağıt için 1j puanı ekleyin. Üç  büyük onörlü ARD  beş kağıt için 2J puanı ekleyin.
7. Şikan için, şikan deklerandaysa 3J puanı, cevapçıdaysa koz sayısına göre 3-5J puanı.
8. İki oyuncu için de dokuzuncudan itibaren her koz için 1J puanı ekleyin.
9. Onör puanları, dekleranın ortağındaki bİr büyük onöre ARD için 1J puanı ekleyin.
“Şlem, Pierre Jais, Michel Lebel”

28 Şubat 2017 Salı

Olasılıklar

Sürüden ayrılın.
Sürüden ayrılın.
Sürüden ayrılın.
Sürüden...
Arkanıza bakmadan...
Süratle...
Ayrılın.
Mine Söğüt - Cumhuriyet
*****
*****
SÜRÜLEŞME
Ergen yaştaki gençlerde görülen bir toplumsal etki var:
‘Balık sürüsü davranışı’.  
Birileri bir şey yaptığı zaman hepsinin onu yapmaya koşuştuğu bir davranış kalıbı. Ancak sürüleşme etkisi yalnız gençlere özgü değildir. Kimi zaman toplumlar da sürüleşir.
Bu davranışı en iyi keşfedenler pazarlamacılar. Gençleri sürü davranışına iten şifreleri çözerler. Bir ayakkabı markası, bir kahve, bir cep telefonu, Facebook, toplu gidilen bir mekan, bir içecek.
Bunlardan birisi bir gençlik tutkusu oluverir, gençler de ‘balık sürüsü’ etkisiyle oraya koşarlar.
O, artık neyse bir ürün değildir, bir ‘kimlik’tir. Pazarlamacı da bundan yararlanır.
Sürüleşme etkisi yalnız gençlere özgü değildir. Kimi zaman toplumlar da sürüleşir.
Neden mi?
*
Sürüleşme ‘ortak kimlik’ kazandırır.
Ortak kimlik, kişiyi bireysel sorumluluktan kurtarır.
Bireysel sorumluluk, taşınması zor bir süreçtir.

Sorgulamaya dayanan zorlu bir süreci göze alacaksınız. Soracaksınız.
Duraksamadan soracaksınız. Tabularınız olmayacak.
Sorularınıza kişisel yanıtlar vereceksiniz. Onaylanmamayı göze alacaksınız.
Bu yanıtların sorumluluğunu üzerinize alacaksınız. Bu sorumluluğun gereklerini yapacaksınız. Bedeli varsa -ki her zaman vardır- ödeyeceksiniz.
Kazancınız ‘özgürlüğünüz’ olacaktır. Özgürlüğün bedeli budur. Oysa, sürünün özgürlüğü yoktur. Ama sürünün kendi başına ödediği bir bedel de yoktur. Elle gelen düğün bayramdır. Bireysel özgürlüğünü isteyenler, sürüleşmeye karşı çıkarlar, bedelini de öderler. Birey olmanın ya da sürüden biri olmanın ayrımı budur.
*
Toplumlar ne zaman sürüleşir?
Soru sormaktan korktukları zaman. Soru sormaktan vazgeçtikleri zaman.

Kendi olmanın bedeli ağırlaştığı zaman. Ortak kimlikleri bireysel kimliklerinden daha güçlü olduğu zaman. Bilincin yerine inancı koydukları zaman. Bireysel sorumluluktan vazgeçtikleri zaman. Günümüze bakalım. Toplumların sürüleşme sürecine bakalım.
*
Kapitalist pazar ekonomisi toplumları sürüleştirir.
Uluslararası markalar, uluslararası ürünler, aynı standartta hizmet biçimleri. Tek tipleşme.
İnsanları sürüye katma yöntemleridir. Birey sürüye katılır. Toplum da sürüleşir.
Korkuya dayalı yönetimler de toplumu sürüleştirir.
Nazi Almanya’sı sıradan insanları böyle nazi yapmıştır.
Mussolini İtalya’sı sıradan İtalyanı böyle faşist yapmıştır.
İdeolojisi inanca dayalı sistemler toplumu sürüleştirir. Onlara ortak kimlik kazandırır.
Onları kitlesel gücün bilinçsiz bir parçası yapar. Bütün çağların büyük tehlikesi budur.
*
Çözüm mü?
Bilinçli yetkin birey. Bilince dayalı örgütlü toplum. Birey sorumluluğuna dayalı, ortak değerler demokrasisi. Bilime dayalı toplum yönetimi. Dünya ne yazık ki kapitalist küreselleşmeyi göremiyor.  Biz görebiliyor muyuz?
Hiç sanmıyorum…
Erdal Atabek
*****
LA SOLEÂ
Kızlar karalar giyinmiş,
düşünüyor, dünya ne kadar küçük
ve yürek ne kadar geniş.

Karalar giyinmiş.

Düşünüyor iç-çekişler, çığlıklar
nasıl da yitiyor rüzgârda.

Karalar giyinmiş.

Açık kalmış balkonundan
şafak vakti,
gökle dolmuş içeri.

Ay! Ah!
Giyinmiş, ya, karalar giyinmiş!

Federico Garcia LORCA
Çeviri: Sabri ALTINEL

*****
OLASILIKLAR HESABI
Derleyen: Dr. Tanju Akmanlar, Briç Dünyası, sayı.4

Rakiplerdeki kart sayısı       Rakiplerdeki dağılım        Yüzde
            2                                        1-1                                   % 52
            2                                        2-0                                   % 48
            3                                        2-1                                   % 78
            3                                        3-0                                   % 22
            4                                        3-1                                   % 49.7
            4                                        2-2                                   % 40
            4                                        4-0                                   % 9.6
            5                                        3-2                                   % 67.8
            5                                        4-1                                   % 28.3
            5                                        5-0                                   % 3.9
            6                                        4-2                                   % 48.5
            6                                        3-3                                   % 35.5
            6                                        5-1                                   % 14.5
            6                                        6-0                                   % 1.5
            7                                        4-3                                   % 62.2
            7                                        5-2                                   % 30.5
            7                                        6-1                                   % 6.8
            7                                        7-0                                   % 0.5
            8                                        5-3                                   % 47.1
            8                                        4-4                                   % 32.7
            8                                        6-2                                   % 17.1
            8                                        7-1                                   % 2.9
            8                                        8-0                                   % 0.2
            9                                        5-4                                   % 58.9
            9                                        6-3                                   % 31.4
            9                                        7.2                                   % 8.6
            9                                        8-1                                   % 1.1
            9                                        9-0                                   % 0.05