2 Mayıs 2017 Salı

Puanlandırma

görsel. corbis
***
Danza Mora by Francisco Tárrega
http://www.youtube.com/watch?v=hKFU8hPu6eQ
***
Tülin Yakarçelik - Hayâl Ufkunda Uçan Binbir Renkler (Neveser Kökdeş)
***
Sanki her şey ona bağlıymış gibi kendi bakış açımıza sıkı sıkıya sarılırız.
Oysa ki düşüncelerimizin hiç birinin kalıcılığı yoktur.
Tıpkı sonbahar ve kış gibi sırayla geçip giderler.
Chuang Tzu
***
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
Büyük bir adam bir zamanlar şöyle demiş:
Kış asla bahara dönmeksizin sürmez
İkimiz çok farklı olsak da
Sen ve ben
Birlikte güçlüyüz
Aralığın soğuğunda
Hissederiz bahar ortasını
Sen gecesin ben gündüz
Sen yıldızsın yolumu gösteren
Çaldığım enstrümansın
Söylemeyi özlediğim tüm sözcüklersin
Sen karasın ben deniz
Sen benim bütünleyen karşıtımsın
Ve biz uzlaşmamakta uzlaştık
Yalana gerek yok

Yalnızca ayrıldığında bilirim
Yarım bir kalple yaşadığımı
Kartlarımı oynamam için eline ihtiyacım var
Birlikte ne yaptığımızı biliyoruz
Ve anlamı nasıl yakalayacağımızı
Yalnız iki olduğumuzda bir oluruz
Birlikte güçlüyüz
Gözlerin ne zaman benimkilerle buluşsa
Dünya bir 
Şans hep yanımda olur
Kucaklayalım birbirimizi
Birlikte ne yaptığımızı biliyoruz
Ve anlamı nasıl yakalayacağımızı
Yalnız iki olduğumuzda bir oluruz
Birlikte güçlüyüz
Birlikte güçlüyüz
Dünyada pek çok yol var
Herkesin hayali farklı
Sen ve ben aynı olmayabiliriz ama
Birlikte olduğumuzda
Tüm düşlerimiz gerçek olur.
Together We're Strong
Mireille Mathieu   (aymavisi)
***

PUANLANDIRMA
Briç Müsabaka Yönetmeliği

Madde 10- Briç müsabakalarındaki puanlandırma müsabakanın usulüne göre değişir. Aşağıda tarif edilecek olan değerlendirmeler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olup, WBF tarafından yeni bir puanlama sistemine geçilirse geçerliliğini kaybeder. Burada tarif edilmemiş bulunan müsabaka teknikleriyle ilgili puanlandırmalar da, yine günün WBF standartlarına göre yapılacaktır.
Sonuçta, her müsabaka için, Federasyon’un, o müsabakaya özel olarak hazırlayıp ilan ettiği yönetmelik geçerli olup, müsabakalara özel yönetmeliklerde işbu maddede belirtilenlerden farklı veya fazla hususlar bulunabilir.

a) Her bir elin skorlandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

1) Kontrat çıkarsa,

aa) Kontrat cinsi minörse, n x 20 ( n: kontrat düzeyi ),
Kontrat cinsi majörse, n x 30
Kontrat cinsi sanzatu ise, n x 30+ 10 sayı, kontratın orijinal skorudur.
bb) Part- skor kontratlarında 50 sayı eklenir.
cc) Zon kontratlarında zonsuzken 300, zondayken 500 sayı eklenir.
dd) Şlem kontratlarında , zon ödülüne ilaveten zonsuzken 500, zondayken 750 sayı eklenir.
ee) Grand-şlem kontratlarında, şlem ödülü yerine zonsuzken 1000, zondayken 1500 sayı eklenir.
ff) Kontr’lu yapılan kontratlarda (aa) alt bendindeki orijinal skor iki ile çarpılıp 50 sayı eklenir, diğer alt betlerdeki skorlar geçerliliğini korurlar.
gg) Sürkontr halinde (ff) alt bendindeki skorlar iki ile çarpılır, (bb), (cc), (dd), (ee) alt bentlerindeki skorlar geçerliliğini korurlar.

2) Kontrat batarsa,

aa) Her batış için zonsuzken 50, zondayken 100 sayı kaybedilir.
bb) Kontr halinde, zonsuzken, birinci batış için 100, ikinci ve üçüncü batışlar için 200’ er, sonraki her batış için 300’er sayı; zondayken birinci batış için 200, sonraki her batış için 300'er sayı kaybedilir.
cc) Sürkontur halinde, (bb) alt bendindeki skorlar iki ile çarpılır.

b) Herbir elin skorunun puanlandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

1) Dörtlü takım maçında, aynı el için takımların skorları kıyaslanıp, aradaki fark International Match Point ( IMP )’ e çevirilir.
2) İkili takım maçında ( Butler ), ikili takımların skorları, ilgili turnuva yönetmeliğinde açıklanan bulunan salon ortalamasıyla kıyaslanarak IMP’ e çevirilir.
3) İkili turnuvalarda, aynı eli oynayan tüm çiftlerin skorları kıyaslanıp, her bir çifte, geçtiği her çift için 2, berabere kaldığı her çift için 1, ya da geçtiği her çift için 1, berabere kaldığı her çift için 0,5 puan verilir.
4) Patton, IMP Pairs, Individual ve diğer usüllere göre yapılan turnuvaların elleri de, günün WBF standartlarına göre ve yapılan müsabakanın özel yönetmeliğine uyarak puanlandırılır.

c) Her bir maç ya da her bir seansın skorlandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

1) Dörtlü takım maçlarında, takımların kazandıkları IMP’ ler toplanır ve bu toplamlar arasındaki fark, o maçtaki toplam el adedine göre ilgili skalaya bakılarak VP’ e ( Victory Point ) çevirilir. Buna göre elde edilen maç sonucu, yönetmeliğin yazıldığı tarih itibariyle, 15-15 ‘ten 25-5’ e kadar toplam 30 sayının taksiminden oluşur. Daha farklı biten maçlarda kazanan 25'ten fazla alamazken, kaybeden takımın puanı sıfıra kadar düşebilir. Herhangi bir tarafa verilmiş bulunan VP cinsinden ceza puanları nedeniyle bu toplam tutmayabilir.
2) İkili takım maçlarında da işlem aynıdır.
3) İkili turnuvalarda, seansın sonunda, katılan çiftlerin her bir elde kazandığı puan o el için azami puana bölünerek o el itibarıyla başarı yüzdeleri bulunur. Bu yüzdelerin seansın tüm ellerine ait olan toplamı, her bir çiftin başarı yüzdesini oluşturur. Başarı yüzdelerine göre sıralama yapılır.
4) Patton, IMP pairs, Individuel ve diğer usüllere göre yapılan turnuvalarda, tertiplenen turnuvanın gerektirdiği şekilde maç veya seans sonucuna ulaşır.

d) Müsabakaların puanlandırılması, maçlarda, takımların kazandığı VP’ ler birbirine eklenir ve toplam VP’ lere göre sıralama oluşur. Puan eşitliği halinde,

1) Puanları eşit olan takımların aralarındaki maça bakılır.
2) Puanları eşit olan takımların aralarındaki maç berabere ise, aralarındaki maçın IMP farkına bakılır.
3) Yine eşitlik bozulmazsa puanları eşit olan takımların IMP toplamlarına bakılır.
4) Hala eşitlik varsa hangi takımın daha çok galibiyet aldığına bakılır.
5) Bu şekilde de eşitlik bozulmazsa kura çekilir.

e) İkili turnuvalarda, çiftlerin her bir seanstaki yüzdeleri birbirine eklenerek sıralama oluşur. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında çiftlerden belli bir sıralama sınırının altında kalanlarının elenmesi yoluna gidilebilir. Yine böyle turnuvalarda, seans yüzdeleri birbirlerine eklenirken, aralarında ağırlık farkı olabilir. Her durumda, o turnuvanın yönetmeliğinin gerektirdiği şekilde oluşacak olan sıralamada puan eşitliği doğarsa,

1) Birden fazla seanstan oluşan turnuvalarda, çiftlerden hangisi ya da hangilerinin diğerini ya da diğerlerini daha çok seansta geçtiğine bakılır.
2) Eşitlik bozulmazsa ve turnuvanın seansları arasında ağırlık farkı varsa, ağırlık oranının daha yüksek olduğu seanslarda hangi çift ya da çiftlerin diğerini ya da diğerlerini daha çok geçtiğine bakılır.
3) İlk iki ölçüte göre eşitlik bozulmamışsa, çiftlerden hangisi ya da hangilerinin diğerini ya da diğerlerini daha çok elde geçtiğine bakılır.
4) Hala eşitlik varsa kura çekilir.

f) Patton, IMP Pairs, Individuel veya diğer bir usule göre yapılan müsabakalarda, müsabakalar maç şeklinde ise (d) bendindeki gibi, ikili turnuva gibi yarış şeklindeyse (e) bendindekii gibi davranılır.

g) Eleme usulü. Yenilen takımın elenmesi sureti ile en son galibi belirlenen sisteme eleme usulü denir.
Maçlarda 1 veya daha çok IMP farkıyla geri düşen takım elenir. Eleme usulüne göre yapılan bir maçta, öngörülen el adedinin oynanmasının sonunda takımlar arasında bir IMP farkı oluşmazsa, maç o ana kadar oynanmış bulunan el adetinin 1/8'i kadar el için uzatılır. Yine eşitlik bozulmazsa, müsabakanın özel yönetmeliğinde belirtilen şekil,

1) Eşitlik bozulana kadar uzatmanın sürmesi,
2) Uzatma belirli sayıda yinelendikten sonra kura çekilmesi,
3) Uzatma yinelenmeden kura çekilmesi olabilir.

h) Eleme usulüne göre yapılan bir maçta, öngörülen el adetinin asgari ½ ’ si oynandıktan sonra, takımlardan biri elenmeyi kabul ederek maça devam etmeyebilir.

i) Maçlarda eleme usulünün uygulanabilmesi için, müsabakalara katılan takımların 2 üstü n sayıda olması gerekir. ( 2, 4, 8, 16, 32, vs. )
Başvuran takım sayısı farklı olursa, bir yere kadar “ oynamadan tur geçme ” ( bay ) usulü tatbik olunur. Bu durumda kaç takımın hangi aşamaya kadar bay kalacağı, Federasyonca, o müsabaka statüsünde belirlenir.

j) Yakınları eşleştirme usulü, aslen bir sayı usulüdür. Her tur veya her iki turun sonunda, bir veya iki sonraki turdaki maç eşleşmelerinin, son veya son iki turun sonunda oluşan puan sıralamasına göre yapıldığı müsabaka usulüdür. Bu usul uygulanırken,

1) Yukarıdan aşağıya doğru biribirine en yakın durumdaki rakipler eşleşirler.( 1.-2., 3.-4. gibi)
2) 1'e göre aynı takımların yeniden eşleşmesi söz konusu olduğunda

aa) "Daha önce karşılaşmış bulunan takımlar, gereken her durumda yeniden karşılaşabilirler " esası benimsenebilir.
bb) "Daha önce karşılaşmış bulunan takımlar mümkün olduğunca tekrar karşılaştırılmazlar" esası benimsenebilir.

3) Müsabakaya katılan takımların toplam adedinin tek olduğu hallerde,

aa) Aynı takım üsüste iki kez bay kalamaz.
bb) Bay kalmamış takım var olduğu sürece, herhangi bir takım ikinci kez bay kalamaz.
cc) (aa),(bb) alt bentlerine uymak kaydıyla en alt sıradaki bay kalır.
dd) Bay kalan takıma, berabere kalınması halinde kazanılacak kadar puan eklenir.

2 yorum:

İzler ve Yansımalar dedi ki...

Tülin Yakarçelik'i dinlemek keyifliydi. Bir zamanlar anımsıyorum, çocukluk yıllarımda trt radyoda dinlediğim seslerden biri idi. Ayrıca 1983'lü yıllarda gençlik dönemlerimde dinlediğim; Mireille Mathieu'nun Patrick Duffy ile birlikte söylediği 'Together we're strong' şarkı sözleri de çok anlamlıydı. Hoş bir nostalji oldu benim için.Paylaşımlarınız için teşekkürler Ali Bey..

Gul Sen dedi ki...

Zevkle dinledim. Lütfen daha sık olsun paylaşımlarınız.